Masz pytania?
e-mail: biuro@concorplock.pl

Panelowy system hermetyzacji zaprojektowany został do stosowania na kolejowych terminalach przeładunkowych, tam gdzie mogą powstać wycieki substancji niebezpiecznych wskutek normalnej eksploatacji urządzeń załadowczych bądź w wyniku awarii.

Panelowy system hermetyzacji charakteryzuje się:

  1. Dużą skutecznością ochrony gruntów, tym samym spełniając wymogi ochrony środowiska narzucone obowiązującymi w Polsce przepisami.
  2. Łatwym i szybkim montażem nie wymagającym ingerencji w układ torowiska, nie stwarzającym konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.
  3. Niskim nakładem inwestycyjnym w porównaniu z innymi rozwiązaniami technologicznymi polegającymi na budowie betonowej tacy szczelnej pod torowiskiem.
  4. Łatwą eksploatacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego, a w razie zaistnienia takiej konieczności, łatwą i tanią naprawą.

Panelowy system ochrony gruntów wykonuje się z żywic poliestrowych wzmocnionych wielowarstwowo włóknem szklanym oraz zabezpieczony olejoodporną, antystatyczną i antypoślizgową ochronną powłoką epoksydową, wypełnia warunki Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. (Dziennik Ustaw 2005/243/poz. 2063) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (wraz z  Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r., Dz.U. 2014 poz. 1853) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu), w pełnym zakresie wymagań.

 

 

Panelowy system ochrony gruntów spełnia warunki:

  1. Olejoodporności: powłoka odporna jest na działanie olejów opałowych, napędowych i silnikowych, ropy naftowej, benzyny etylizowanej i bezołowiowej, biopaliw, paliwa lotniczego oraz glikolu, gliceryny, szeregu rozpuszczalników aromatycznych, wody, roztworów elektrolitów oraz agresywnych czynników atmosferycznych, zgodnie z kartami produktów zastosowanych materiałów.
  1. Antystatyczności, w następującym zakresie: powłoka farby jest materiałem antyelektrostatycznym przewodzącym - wg kryteriów zawartych w normach PN-92/E-05200:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Terminologia oraz PN-92/E-05203:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem. Przy zapewnieniu właściwego uziemienia, które zastosowano przy montażu systemu, jest niezdolna do osiągnięcia stanu naelektryzowania. Rezystywność powierzchniowa powłoki i upływu jest rzędu ≤106Ω. Powłoka farby, jak również laminatu opartego na niej spełnia wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną odnoszone do stref zagrożenia wybuchem.

Wizualizacja panelowego uszczelnienia kolejowych terminali przeładunkowych

Fot.1 Wizualizacja panelowego uszczelnienia torowiska
Fot.2 System w trakcie montażu
Fot.3 Zabudowa systemu na podwójnym torze
Fot.4 Przykład zabudowy na terminalu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Concor. Projekt i wykonanie: Hedea.pl